Prohlášení

o zpracování osobních údajů

 

Rádi bychom Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") informovali
o zpracování Vašich osobních údajů zejména v souvislosti se zajištěním Vašeho testování resp. se zajištěním testování Vašich pracovníků či pracovníků našeho smluvního partnera, jehož jste kontaktní osobou, k indikaci onemocnění způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 či k jiné indikaci Vašeho resp. jejich zdravotního stavu (dále jen "testování") a dále s využíváním naší aplikace aiomica či webové stránky aiomica.com.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních
údajů právnické osoby.


Tuto informaci naleznete v naší aplikaci aiomica nebo na webové stránce aiomica.com v sekci "Ochrana osobních údajů", můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.
 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost aiomica, a. s., IČ 08002215, se sídlem Poděbradská 173/5, Vysočany, Praha 9, 190 00, Česká republika.

Jaké o Vás jakožto správce zpracováváme údaje a z jakých zdrojů tyto údaje pocházejí?

Zajišťujeme-li resp. zprostředkováváme-li Vaše testování, tak zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;

 • příp. rodné příjmení;

 • příp. datum narození a rodné číslo a/nebo číslo pojištěnce;

 • příp. zdravotní pojišťovna;

 • adresa bydliště či pobytu;

 • telefonní číslo;

 • e-mailová adresa;

 • příp. státní občanství;

 • příp. údaje o zdravotním stavu;

 • platební údaje/fakturační údaje;

 • údaje o požadované službě naší společnosti (zejm. údaje o druhu a variantě testování);

 • údaje z naší vzájemné komunikace.

Výše uvedené údaje jsou smluvním požadavkem naší společnosti, neboť je evidujeme v našem informačním systému a bez nich nelze v souladu s právními předpisy zajistit resp. zprostředkovat Vaše testování a/nebo plnit naše smluvní povinnosti. Údaje o zdravotním stavu spadají do zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 Nařízení a dle čl. 9 odst. 2 Nařízení je smíme zpracovávat pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a svobodné, a pokud nám jej neudělíte, výsledek Vašeho testování by Vám měla sdělit přímo vyšetřující laboratoř. Ověření Vaší totožnosti provádíme nahlédnutím do Vašeho občanského průkazu, resp. cestovního pasu.

 

Zajišťujeme-li testování Vašich pracovníků, tak zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační údaje;

 • kontaktní údaje;

 • údaje o Vašich zástupcích;

 • fakturační údaje;

 • platební údaje;

 • údaje o Vámi požadované službě naší společnosti;

 • údaje z naší vzájemné komunikace;

přičemž veškeré výše uvedené údaje jsou smluvním požadavkem naší společnosti, neboť bez nich Vám nelze poskytnout Vámi objednanou službu.

 

Poskytujeme-li Vám naše, a to jiné než výše uvedené, služby nebo pokud Vy poskytujete služby nebo zboží naší společnosti, tak zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační údaje;

 • kontaktní údaje;

 • údaje o Vašich zástupcích;

 • fakturační údaje;

 • platební údaje;

 • údaje o Vámi či námi požadované službě či zboží;

 • údaje z naší vzájemné komunikace;

přičemž veškeré výše uvedené údaje jsou smluvním požadavkem naší společnosti, neboť bez nich nelze poskytnout či odebrat požadovanou službu či zboží.

Jste-li kontaktní osobou některého z našich výše uvedených smluvních partnerů či zákazníků (dále společně též jen "smluvní partneři"), tak zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační údaje;

 • kontaktní údaje;

 • údaje z naší vzájemné komunikace.

Kontaktujete-li nás (např. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách), tak zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační údaje;

 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa);

 • údaje z naší vzájemné komunikace;

přičemž jste-li současně náš (potenciální) zákazník či smluvní partner nebo jejich kontaktní osoba, zpracováváme rovněž Vaše osobní údaje uvedené v odstavcích výše.

 

V případě, že se na našich webových stránkách přihlásíte k elektronickému odběru našich novinek a jiných obchodních sdělení, tak zpracovávat budeme Vaši e-mailovou adresu.

 

Pokud si na naší webové stránce aiomica.com zřídíte účet, budeme zpracovávat zejména Vaše následující osobní údaje:

 • jméno;

 • adresa;

 • e-mailová adresa;

 • telefonní číslo;

 • platební údaje;

 • objednávky a rezervace;

 • v případě registrace přihlášením přes sociální sítě dále informace týkající se Vašeho účtu na těchto sociálních sítích v závislosti na nastavení soukromí těchto sociálních sítí. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme seznámit se s prohlášením o ochraně soukromí těchto sociální sítí, kde se dozvíte bližší informace o nastavení Vašeho soukromí. Současně prosím vezměte na vědomí, že k dokončení registrace nejste povinni použít přihlášení přes sociální síť.

 

Údaje, které o Vás zpracováváme, jsme získali z následujících zdrojů:

 • údaje jste nám poskyl/-a Vy;

 • údaje nám poskytl náš smluvní partner, jehož jste kontaktní osobou nebo který na Vaše přání zprostředkovává kontakt mezi námi a Vámi;

 • údaje nám poskytla laboratoř provádějící laboratorní vyšetření;

 • údaje můžeme získat od provozovatelů sociálních sítí, jestliže se na naší webové stránce aiomica.com zaregistrujete prostřednictvím těchto sociálních sítí.

Na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme, neboť:

 • takové zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností, a to např. smlouvy k zajištění resp. zprostředkování Vašeho testování či k zajištění testování Vašich pracovníků (včetně případné registrace a on-line vyplnění údajů potřebných pro žádanku na testování);

 • takové zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností např. v souvislosti s povinnými náležitostmi žádanek pro testování nebo s vystavením daňových dokladů za poskytnutí služeb;

 • zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem, a to konkrétně spočívající v(e):

  • uzavření a plnění smlouvy ouzavřené s naším smluvním partnerem (např. o zajištění testování jeho pracovníků), jehož jste kontaktní osobou;

  • vyřizování Vašich dotazů a/nebo požadavků,

  • ověření Vaší totožnosti,

  • podpoře naší obchodní činnosti zejména formou rozesílání elektronických obchodních sdělení našim zákazníkům či smluvním partnerům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?),

  • určení, výkonu nebo obhajobě (včetně vymáhání) případných právních nároků naší společnosti;

 • ke zpracování jste udělil/-a souhlas, a to zejména (i) souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu za účelem evidování a sdělení výsledku Vašeho testování včetně případného zaslání lékařského potvrzení o tomto výsledku, (ii) souhlas s elektronických zasíláním našich novinek a jiných obchodních sdělení v případě, kdy nejste náš zákazník či smluvní partner nebo, ač jím jste, tak jste proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů v minulosti vznesli námitku, a (iii) souhlas se zřízením a vedením účtu na naší webové stránce aiomica.com.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme primárně za účelem realizace našeho smluvního vztahu (tj. např. za účelem zajištění resp. zprostředkování Vašeho testování či testování Vašich pracovníků) a/nebo smluvního vztahu uzavřeného s naším smluvním partnerem (např. o zajištění testování jeho pracovníků), jehož jste kontaktní osobou. Pro účely ověření Vaší totožnosti můžeme požadovat nahlédnutí do Vašeho občanského průkazu, resp. cestovního pasu. Vaši e-mailovou adresu můžeme využít i pro účely přímého marketingu (zejména ve formě elektronických obchodních sdělení) (i) na základě našeho oprávněného zájmu, jste-li náš zákazník či smluvní partner, přičemž proti takovému zpracování můžete podat bezplatně námitku (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?), nebo (ii) na základě Vašeho souhlasu, jestliže nejste náš zákazník či smluvní partner nebo, ač jím jste, tak jste proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů v minulosti vznesli námitku. Pokud nás kontaktujete, tak Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašeho požadavku či dotazu. Zaregistrujete-li se na naší webové stránce aiomica.com, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem zřízení a vedení Vašeho účtu.


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím našich zaměstnanců či smluvních partnerů (více viz kapitola Kdo je příjemcem osobních údajů, které o Vás jakožto správci zpracováváme?). Naše společnost nicméně Vaše výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení.

Kdo je příjemcem osobních údajů, které o Vás jakožto správci zpracováváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme buď pro své běžné fungování, nebo pro realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. laboratořím provádějícím laboratorní vyšetření či dodavatelům  softwarů či IT softwarů;

 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí takových údajů ukládají obecně závazné právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům).

 

Naše společnost nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci s výjimkou údajů předávaných společnosti Wix.com Ltd., se sídlem 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Tel Aviv, Stát Izrael, poskytující CMS pro naše webové stránky. Dle rozhodnutí Evropské komise č. 2011/61/EU se však Stát Izrael považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z EU, pokud jde o automatizované předávání osobních údajů z EU do Izraele nebo o případy, kdy toto předávání není automatizováno, avšak tyto údaje jsou předmětem dalšího automatizovaného zpracování ve Státě Izrael. Pokud společnost Wix.com Ltd. bude osobní údaje předávat dále do třetích zemí, budou tyto údaje předány pouze do zemí, které jsou dle rozhodnutí Evropské komise považovány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z EU, nebo pouze v případě, že s příjemcem takto předávaných údajů uzavře standardní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí postupem dle Nařízení.

Jak dlouho jsou u nás Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu, resp. smluvního vztahu s naším smluvním partnerem, jehož jste kontaktní osobou, a po jeho ukončení dále po dobu promlčecí lhůty jakéhokoliv souvisejícího nároku. 


Pokud si však u naší společnosti pouze zarezervujete termín odběru vzorku k otestování a na tento odběr se nedostavíte, aniž nás požádáte včas o přesun tohoto termínu, tak v takovém případě Vaše osobní údaje s výjimkou Vašich základních identifikačních a kontaktních údajů a platebních údajů do dvou pracovních dnů po dni, během kterého měl odběr vzorku dle sjednaného termínu proběhnout; Vaše zbylé tj. nesmazané údaje následně uchováváme standardně po dobu trvání promlčecích lhůt.


Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (např. údaje o Vašem zdravotním stavu) uchováváme po dobu, na kterou jste udělil/-a souhlas, či do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této lhůty.


Vaši e-mailovou adresu, kterou pro účely přímého marketingu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a nikoliv Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu 3 let od ukončení našeho smluvního vztahu, resp. smluvního vztahu s naším smluvním partnerem, jehož jste kontaktní osobou, nejdéle však do okamžiku, kdy proti takovému zpracování vznesete námitku (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?).


Pokud jste nás kontaktoval/-a a nejedná-li se o plnění smlouvy či provedení opatření před uzavřením smlouvy, budeme Vaše osobní údaje zpravidla uchovávat po dobu vyřízení Vašeho požadavku a následně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku.


V případech, kde nám to ukládá závazný právní předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, po předepsanou dobu. Vaše osobní údaje uchováváme rovněž po dobu vedení případných soudních sporů.


Po uplynutí všech výše uvedených dob naše společnost veškeré Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů a kde je můžete uplatnit?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • Právo na přístup: Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Z pozice správce Vašich osobních údajů Vám poskytneme i kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 • Právo na výmaz: Můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  • odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

  • vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;

  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 • Právo na omezení zpracování: Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

  • popřel/-a jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

  • naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • vznesl/-a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 • Právo na přenositelnost údajů: V případech zpracování založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám jakožto správci poskytl/-a, a právo předat tyto údaje jinému správci a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste nám udělil/-a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v sekci „Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak/kde?“.

 • Právo vznést námitku: Můžete vůči nám kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?).

 • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, Česká republika, webové stránky: www.uoou.cz.

Uplatnění Vašich výše uvedených práv je bezplatné, ledaže z právních předpisů vyplývá něco jiného. Za účelem uplatnění těchto či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností ve vztahu ke zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit e-mailové adrese assistance@aiomica.com či osobně/písemně na adrese
aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, Praha 9, 190 00, Česká republika.

Současně Vás tímto informujeme, že naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, a to pana Ing. Petra Hummela, kterého lze kontaktovat písemně na adrese aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, Praha 9, 190 00, Česká republika, telefonicky na čísle +420 777 725 253 či e-mailem na adrese petr.hummel@aiomica.com.

Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný, nebo povinný? Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak/kde?

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a svobodné. Udělený souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to některým z níže uvedených způsobů:

 • kliknutím na odhlašovací odkaz v zaslaném elektronickém obchodním sdělení naší společnosti;

 • zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu assistance@aiomica.com;

 • osobně na adrese aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, Praha 9, 190 00, Česká republika;

 • zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, Praha 9, 190 00, Česká republika.

Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči naší společnosti bezplatně vznést námitku, a to:

 • kliknutím na odhlašovací odkaz v zaslaném elektronickém obchodním sdělení naší společnosti;

 • zasláním námitky na e-mailovou adresu assistance@aiomica.com;

 • osobně na adrese aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, Praha 9, 190 00, Česká republika;

 • zasláním námitky písemně na adresu aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, Praha 9, 190 00, Česká republika.